Username: extranet\Anonymous
Roles:

Podmienky používania

Táto internetová stránka („stránka“) nie je určená pre osoby mladšie ako 18 rokov. Vlastníkom tejto internetovej stránky je spoločnosť LEO Pharma A/S a spravuje ju spoločnosť LEO Pharma s.r.o., organizačná zložka. Na účely týchto podmienok používania označujú výrazy „náš“, „my“ a ich pádové tvary spoločnosť LEO Pharma A/S a spoločnosť LEO Pharma s.r.o., organizačná zložka. Ak máte otázky týkajúce sa používania internetovej stránky alebo týchto podmienok používania, obráťte sa na nás pomocou kontaktných údajov uvedených na konci týchto podmienok používania.

Podmienky používania internetovej stránky www.qualitycare.sk

Tieto podmienky používania sa vzťahujú na celý obsah internetovej stránky a na všetku korešpondenciu s vami alebo s treťou stranou na základe našich pokynov. Bez ohľadu na to, či ste sa na našej stránke registrovali, potvrdzujete používaním internetovej stránky svoj súhlas s týmito podmienkami vrátane využívania vašich osobných údajov v súlade so zásadami ochrany osobných údajov na tejto internetovej stránke [vložte odkaz na Zásady ochrany osobných údajov], ktoré sú súčasťou týchto podmienok používania. Registráciou na našej stránke na využívanie služieb pacientom QualityCare™ udeľujete výslovný súhlas s využívaním vašich osobných údajov v súlade s formulárom informovaného súhlasu v prílohe I k zásadám ochrany osobných údajov. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami používania, internetovú stránku nepoužívajte.

 • Ak sa rozhodnete zaregistrovať sa na našej stránke a vytvoriť si konto, vaše konto sa deaktivuje, ak ho 90 dní nepoužijete. Po tomto období dostanete dva e-maily s informáciou o tom, že konto bude deaktivované, ak neobnovíte jeho aktiváciu. Ak nepoužijete konto do 14 dní po doručení tretieho e-mailu od nás, konto bude deaktivované.

 • Obsah tejto internetovej stránky je verejne dostupný na informačné účely. Snažíme sa obsah aktualizovať, ale nemôžeme zaručiť jeho úplnosť, bezchybnosť ani použiteľnosť podľa očakávaní používateľov tejto internetovej stránky. Nemôžeme ani zaručiť, že používatelia tejto internetovej stránky dosiahnu lepšiu kvalitu života. Obsah sa poskytuje výlučne na informačné účely. Obsah neposkytuje žiadne rady ani odporúčania žiadneho druhu a nikdy sa nesmie využívať ako náhrada pokynov lekára ani iného kvalifikovaného zdravotníckeho pracovníka.

 • Táto internetová stránka obsahuje odkazy na internetové stránky tretích strán mimo našej kontroly a nepredstavuje schválenie žiadnej informácie, výrobku ani služby ponúkaných alebo dostupných prostredníctvom daných internetových stránok. Ak využijete odkaz na ktorúkoľvek z týchto internetových stránok, nezabudnite, že sa môžu riadiť vlastnými zásadami ochrany osobných údajov a že neprijímame zodpovednosť za tieto zásady ani za dané internetové stránky. Prečítajte si uvedené zásady skôr, ako zadáte na týchto internetových stránkach akékoľvek osobné údaje.

 • Ak dostanete e-mail zo stránky QualityCare™, rozumiete a beriete na vedomie, že daná e-mailová adresa nie je monitorovaná, preto nebudete môcť na tieto e-maily odpovedať. Ak dostanete zo stránky QualityCare™ správu SMS alebo textovú správu, telefónne číslo nebude monitorované a nebudete môcť na tieto správy SMS alebo textové správy odpovedať.

 • Internetová stránka môže byť niekedy v dôsledku údržby alebo poruchy alebo z iných dôvodov mimo našej kontroly nedostupná a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za takéto poruchy, oneskorenia alebo prerušenia.

 • Podnikneme všetky primerané kroky a ochranu tejto internetovej stránky pred počítačovými vírusmi, červami, trójskymi koňmi alebo inými hrozbami. Neposkytujeme však záruku, že táto internetová stránka neobsahuje žiadne škodlivé programy a vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť alebo záruku vo vzťahu k strate v dôsledku prenesenia škodlivých programov z tejto internetovej stránky alebo prostredníctvom súborov prevzatých z tejto internetovej stránky.

 • Spoločnosť LEO Pharma A/S je vlastník všetkých práv duševného vlastníctva alebo držiteľ príslušných licencií (vrátane všetkých autorských práv) v textovej a grafickej podobe a v podobe počítačového kódu na tejto internetovej stránke, celkového návrhu tejto internetovej stránky a výberu, usporiadania a prezentácie všetkých materiálov na tejto internetovej stránke. Môžeme kedykoľvek zrušiť licenciu na používanie obsahu tejto internetovej stránky. Obsah sa nemôže kopírovať na iné ako osobné a nekomerčné účely, pričom musia byť zachované všetky oznámenia o autorských a iných vlastníckych právach. Pokiaľ to nie je výslovne uvedené na tejto internetovej stránke, nemôžete kopírovať, zobrazovať, preberať, upravovať, reprodukovať ani opätovne prenášať obsah v ktoromkoľvek fóre ako celok ani jeho časť žiadnym spôsobom bez nášho predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu.

 • V zmysle týchto podmienok používania nebudeme niesť žiadnu zodpovednosť za žiadnu stratu ani škody spôsobené z našej strany alebo zo strany našich pričlenených organizácií, ak: a) nedošlo k porušeniu žiadnej povinnej starostlivosti, ktorá nám vyplýva zo zákona voči vám, b) daná strata alebo škoda nie sú primerane predvídateľný dôsledok takéhoto porušenia a c) zvýšenie straty alebo škody je dôsledkom vášho porušenia týchto podmienok používania. Naša zodpovednosť v žiadnom prípade nezahŕňa vaše straty, ako sú strata údajov, strata zisku alebo prerušenie činnosti. Žiadne ustanovenie tejto dohody neobmedzuje ani nevylučuje našu zodpovednosť za úmrtie ani úraz v dôsledku našej nedbanlivosti alebo nedbanlivosti našich zamestnancov, pričlenených organizácií, dodávateľov alebo obchodných zástupcov.

 • Platnosť týchto podmienok používania môžeme ukončiť, ak: a) ste porušili podstatné ustanovenia týchto podmienok používania (alebo konali spôsobom, ktorý zreteľne preukazuje, že nemáte v úmysle alebo nedokážete postupovať v súlade s ustanoveniami týchto podmienok používania), b) takýto krok vyžaduje od nás legislatíva, c) chystáme sa prestať poskytovať služby pacientom v krajine, v ktorej bývate alebo z ktorej využívate služby pacientom, alebo d) považujeme ďalšie poskytovanie služieb pacientom za obchodne neudržateľné.

 • Neustále zdokonaľujeme spôsoby komunikácie a pridávame na túto internetovú stránku nové funkcie a prvky. Naše postupy pri spracovaní údajov sa preto v dôsledku týchto prebiehajúcich zmien a zmien v legislatíve a v povahe technológií postupne menia. V prípade zmien našich postupov pri spracovaní údajov zverejníme (v čo najkratšom čase) zmeny na tejto internetovej stránke, aby ste boli o nich informovaní. Odporúčame vám, aby ste stránku často navštevovali.

 • Tieto podmienky používania sa týkajú vás osobne a nemáte prenášať dané podmienky ani žiadne zo svojich práv alebo nárokov vyplývajúcich z týchto podmienok používania na žiadnu tretiu stranu bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.

Ak súd príslušnej jurisdikcie označí ktorékoľvek ustanovenie týchto podmienok používania za protiprávne, neplatné alebo nevykonateľné, upraví sa nevykonateľné ustanovenie tak, aby sa stalo v maximálnej možnej miere vykonateľným a účinným.