Username: extranet\Anonymous
Roles:

Ochrana osobných údajov

Vo vyhlásení o ochrane osobných údajov sú opísané naše aktuálne zásady a postupy týkajúce sa osobných údajov, ktoré sme od vás získali priamo alebo prostredníctvom internetovej stránky.

Na účely týchto zásad ochrany osobných údajov označujú výrazy „náš“, „my“ a ich pádové tvary spoločnosť LEO Pharma A/S a spoločnosť LEO Pharma, s.r.o., organizačná zložka.

Registráciou na využívanie služieb systému QualityCare™ určených pre pacientov prostredníctvom tejto internetovej stránky udeľujete výslovný súhlas s tým, že budeme zhromažďovať a využívať informácie v súlade s PRÍLOHOU 1 k týmto zásadám ochrany osobných údajov.

Skôr ako poskytnete akékoľvek informácie prostredníctvom tejto internetovej stránky, musíte si prečítať tieto zásady ochrany osobných údajov a formulár informovaného súhlasu a udeliť výslovný súhlas s využívaním vašich osobných údajov v súlade so zásadami ochrany osobných údajov a formulárom informovaného súhlasu.

Výraz „osobné údaje“ označuje osobne identifikovateľné informácie o vás, napríklad vaše meno, dátum narodenia, informácie o zdravotnom stave, e-mailovú alebo poštovú adresu a telefónne číslo.

Ochrana osobných údajov – Využitie osobných informácií získaných od vás

Osobné informácie poskytnuté prostredníctvom našej internetovej stránky budú spracované ako dôverné a použijú sa iba na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov a vo formulári informovaného súhlasu.

Vaše osobné údaje môžeme použiť:

 • na správu internetovej stránky a našich činností vrátane štatistickej analýzy,
 • na umožnenie vášho prístupu k službám dostupným na internetovej stránke,
 • na prispôsobenie vašej návštevy na internetovej stránke, poskytnutie pomoci pri využívaní internetovej stránky, spracovanie vašich pripomienok a zodpovedanie vašich otázok,
 • na vami vyžiadaný kontakt prostredníctvom e-mailu, správ sms, telefonicky alebo bežnou poštou vrátane kontaktu na marketingové účely,
 • na vykonávanie prieskumov, štúdií a hodnotení,
 • na získanie prehľadu o tom, kto a ako využíva internetovú stránku, a lepšie porozumenie potrebám a záujmom návštevníkov a používateľov s cieľom zvýšiť kvalitu internetovej stránky,
 • na zabezpečenie súladu s príslušnými právnymi normami, nariadeniami alebo pravidlami,
 • na všetky ďalšie účely, ku ktorým ste udelili súhlas.

Ochrana osobných údajov – Spôsob zabezpečenia vašich osobných informácií

V záujme ochrany pred neoprávneným prístupom, zachovania presnosti údajov a zabezpečenia správneho využitia informácií sme použili zodpovedajúce fyzické, elektronické a riadiace postupy s cieľom ochrániť a zabezpečiť informácie, ktoré sme získali online.

Zamestnanci, ktorí majú prístup k osobným údajom, boli zaškolení v oblasti správnej manipulácie s údajmi v súlade s našimi protokolmi zabezpečenia a prísnymi normami v oblasti dôvernosti údajov. Nemôžeme poskytnúť záruku ochrany pred stratou, zneužitím, neoprávneným zverejnením, zmenou ani zničením údajov, prijímame však primerané opatrenia v snahe zabrániť takýmto neželaným javom.

Rozumiete a týmto súhlasíte s tým, že vaše osobné údaje budú dostupné:

 • spoločnostiam LEO Pharma s.r.o., organizačná zložka a LEO Pharma A/S a každej ďalšej spoločnosti skupiny LEO Pharma Group,
 • tretím stranám poskytujúcim technickú podporu (napr. hostiteľské služby),
 • tretím stranám ako poskytovateľom služieb, ktoré pomáhajú spoločnostiam skupiny LEO Pharma Group alebo pri komunikácii s vami,
 • každému navrhnutému poverenému zástupcovi, nadobúdateľovi alebo kupujúcemu zo spoločnosti skupiny LEO Pharma Group, ktorý spracováva vaše osobné údaje v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov,
 • každému štátnemu, správnemu, súdnemu alebo regulačnému orgánu pri spolupráci v rámci konaní, zisťovaní a vyšetrovaní zo strany týchto orgánov alebo v súlade s požiadavkami právnych noriem a predpisov.

Ste informovaní o tom, že títo príjemcovia môžu sídliť v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“) vrátane Spojených štátov amerických, ktorých legislatíva nemusí zodpovedať zákonom o ochrane údajov v EHP.

Ochrana osobných údajov – Vaše práva a povinnosti

Od nás alebo od tretej strany, ktorá sa riadi našimi pokynmi, môžete požadovať:

 • poskytnutie údajov o tom, aké osobné informácie o vás boli spracované a na aké účely boli spracované, o kategóriách príjemcov údajov a všetky dostupné informácie týkajúce sa zdroja daných údajov,
 • opravu, vymazanie alebo zablokovanie osobných údajov vedených o vás nami alebo treťou stranou, ktorá sa riadi našimi pokynmi, ak sa ukáže, že sú nepresné alebo zavádzajúce.
 • Ak ste nás požiadali o poskytnutie informácií, napr. bulletinov atď., a neželáte si dostávať ďalšie informácie, môžete sa jednoducho odhlásiť z doručovania ďalších informácií z našej strany zaslaním e-mailu na adresu uvedenú na konci týchto zásad ochrany osobných údajov.

Ak dôjde k zmene vašich osobných údajov, ktoré máme my alebo tretia strana konajúca na základe našich pokynov k dispozícii, informujte nás čo najskôr, aby sme mohli aktualizovať svoje záznamy.

Správcovia údajov

Správcami údajov zodpovednými za túto webovú lokalitu sú spoločnosť LEO Pharma s.r.o., organizačná zložka a LEO Pharma A/S.

Otázky

Ak máte otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov a nášho využitia vašich osobných údajov alebo ak si chcete uplatniť niektoré z vašich práv na ochranu údajov, obráťte sa LEO Pharma s.r.o., organizačná zložka (e-mail: michal.krupka@leo-pharma.com) alebo písomne na spoločnosť LEO Pharma s.r.o., organizačná zložka, Karpatske námestie 10, 83106 Bratislava - Slovakia.

PRÍLOHA 1: FORMULÁR INFORMOVANÉHO SÚHLASU

Chápeme, že dôvernosť údajov je pre vás dôležitá, a vynakladáme maximálne úsilie na zachovanie dôvernosti, zabezpečenia a presnosti vašich osobných údajov.

Získavanie a spracovanie údajov na účely dostupnosti služieb pacientom v systéme QualityCare™

Registráciou na využívanie služieb pacientom v systéme QualityCare™ ste informovaní a udeľujete týmto výslovný súhlas s tým, že spoločnosti LEO Pharma s.r.o., organizačná zložka a LEO Pharma A/S a všetky pričlenené organizácie v rámci skupiny spoločností LEO Pharma Group môžu zhromažďovať, spracovávať alebo využívať vaše osobné údaje v súlade s týmto formulárom informovaného súhlasu a zásadami ochrany osobných údajov. Toto ustanovenie zahŕňa, okrem iného, tieto osobné údaje („údaje v rámci služieb zákazníkom“):

 • vaše kontaktné informácie vrátane mena, adresy, telefónneho čísla a e-mailovej adresy,
 • pohlavie, vek a ochorenie,
 • trvanie ochorenia.

Centrálnym hostiteľom databázy systému QualityCare™ bude spoločnosť LEO Pharma A/S prostredníctvom poskytovateľa služieb v Dánsku. V budúcnosti sa môžeme rozhodnúť, že hostiteľom údajov bude spoločnosť v rámci skupiny LEO Pharma Group alebo iný poskytovateľ služieb. Údaje v rámci služieb zákazníkom sa budú spracovávať na tieto účely:

 • poskytovanie služieb zákazníkom podľa jednotlivých profilov na základe jednotlivo označených údajov spracovaných prostredníctvom algoritmu a na kontakt s vami,
 • poskytovanie spätnej väzby pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, asociácie pacientov a iných účastníkov systému zdravotnej starostlivosti,
 • zvyšovanie kvality služieb zákazníkom v systéme QualityCare™ z hľadiska dostupných funkcií, obsahu a inovácií,
 • hlásenie nežiaducich udalostí spoločnostiam skupiny LEO Pharma Group a úradom pre dohľad pomocou anonymizovaných údajov.

Informácie o službách zákazníkom vám môžeme zasielať e-mailom, prostredníctvom správ SMS alebo inými elektronickými prostriedkami. Udeľujete informovaný súhlas so zasielaním týchto informácií a ste informovaní, že pritom môžeme využívať poskytovateľa služieb a že môžu byť štandardne spoplatnené ako textové a údajové služby.

Prenos údajov v rámci služieb pacientom

Ste informovaní a týmto výslovne súhlasíte s tým, že vaše údaje v rámci služieb zákazníkom budú dostupné:

 • spoločnostiam LEO Pharma s.r.o., organizačná zložka a LEO Pharma A/S a každej ďalšej spoločnosti skupiny LEO Pharma Group,
 • tretím stranám poskytujúcim technickú podporu (napr. hostiteľské služby) týkajúcu sa databázy systému QualityCare™,
 • tretím stranám ako poskytovateľom služieb, ktoré pomáhajú spoločnostiam skupiny LEO Pharma Group pri údržbe a rozvoji koncepcie a platformy systému QualityCare™ alebo pri zabezpečovaní komunikácie s vami,
 • každému navrhnutému poverenému zástupcovi, nadobúdateľovi alebo kupujúcemu zo spoločnosti skupiny LEO Pharma Group, ktorý spracováva údaje v rámci služieb pacientom v súlade s týmto formulárom informovaného súhlasu,
 • každému štátnemu, správnemu, súdnemu alebo regulačnému orgánu pri spolupráci v rámci konaní, zisťovaní a vyšetrovaní zo strany týchto orgánov alebo v súlade s požiadavkami právnych noriem a predpisov.

Ste informovaní o tom, že títo príjemcovia môžu sídliť v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“) vrátane Spojených štátov amerických, ktorých legislatíva nemusí zodpovedať zákonom o ochrane údajov v EHP.

Prehľad všetkých spoločností skupiny LEO Pharma Group, ako aj ich adresy sú dostupné na lokalite www.leo-pharma.com – odporúčame, aby ste ju pravidelne navštevovali.

Informácie a opravy, odstránenie alebo zablokovanie osobných údajov alebo zrušenie informovaného súhlasu

Údaje v rámci služieb zákazníkom poskytujete dobrovoľne a pokiaľ údaje v rámci služieb zákazníkom neposkytnete, môže sa stať, že vám nebudeme môcť poskytovať prispôsobené služby pacientom.

Máte právo kedykoľvek požiadať o prístup k informáciám o vás, ktorými disponujeme. Rovnako máte právo kedykoľvek požiadať o opravu, odstránenie alebo zablokovanie vašich údajov v rámci služieb pacientom v súlade s príslušnými právnymi normami v oblasti ochrany údajov. Môžete aj kedykoľvek bez uvedenia dôvodu požiadať o zrušenie vášho informovaného súhlasu s nadobudnutím účinnosti smerom do budúcnosti. Poskytnutie prístupu k údajom v rámci služieb pacientom ani ich opravy, odstránenie alebo zablokovanie nebudú spoplatnené.

Ak máte otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov a nášho využitia vašich údajov v rámci služieb pacientom alebo ak si chcete uplatniť niektoré z vašich práv na ochranu údajov, obráťte sa na Pharma s.r.o., organizačná zložka (e-mail: michal.krupka@leo-pharma.com) alebo písomne na spoločnosť LEO Pharma s.r.o., organizačná zložka, Karpatske námestie 10, 83106 Bratislava - Slovakia.